Welkom bij Appelblauw Zeegroen
Close
Romont 21 - 1547 Bever
Onze webshop is 24/24 - 7/7 open

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De identiteit van de verkoper, algemeen
  De webshop www.appelblauw-zeegroen.be is een vennootschap onder firma met maatschappelijke zetel te België, 1547 Bever, Romont 21 en ondernemingsnummer BTW (BE0728939657), hierna vernoemd `de verkoper`.

www.appelblauw-zeegroen.be heeft het recht haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en afnemer dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen.

 1. Toepasselijkheid
  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
 2. Productinfo
  De Verkoper tracht de ter beschikking gestelde productinfo en het bijhorende fotomateriaal zo volledig, correct en up-to-date mogelijk te maken. Opgegeven afmetingen en gewichten zijn echter indicatief en kleuren op de productfoto’s kunnen licht afwijken van de kleuren van het origineel product. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld, bij twijfel kan de afnemer contact opnemen met appelblauw-zeegroen via email.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien de klant een klacht heeft over haar levering of de plaatsing van de kleding in de webshop, dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan appelblauw-zeegroen.be per post of e-mail via info@appelblauw-zeegroen.be, waarna appelblauw-zeegroen.be zal trachten deze klacht naar tevredenheid van de aanbieder op te lossen.

De door appelblauw-zeegroen aangeboden kleding verkeert in goede staat of in mindere staat en wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Indien deze in mindere staat verkeert zal dit steeds duidelijk omschreven staan in de beschrijving per product. Rekening houdend dat dit ook gaat om tweedehands kleding en deze gebruikssporen vertoont.

Op het moment van ter beschikkingstelling, dient de afnemer de kleding te onderzoeken en daarbij geconstateerde gebreken dan wel foutieve toezending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen per e-mail aan appelblauw-zeegroen.be te melden onder vermelding van het artikelnummer. In dit onverhoopte geval zal appelblauw-zeegroen trachten deze klacht naar tevredenheid van de afnemer op te lossen.

 

 1. Prijzen
  Al onze prijzen zijn in euro, exclusief BTW (daar deze niet van toepassing is in onze webwinkel) en exclusief transportkosten of andere bijkomende kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor om ten alle tijde de prijzen van de producten te wijzigen of te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

Appelblauw-zeegroen.be koopt in onderlinge overeenkomst kleding over van particulieren voor een bedrag waar beide partijen mee akkoord gaan. Appelblauw-zeegroen.be is dan ook volledig vrij in het bepalen van zijn verkoopprijs na aankoop.

De prijzen die door het team van appelblauw-zeegroen.be aan de kleding worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt.

De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

Indien de klant een nieuw artikel aankoopt bij appelblauw-zeegroen.be kan de klant dit artikel terug aan appelblauw-zeegroen.be verkopen. De klant zal hiervoor een afgesproken prijs ontvangen tussen de 40 en 60% van de aankoopprijs die hij voordien betaald heeft en gelijk is aan de waarde voor een tweedehands artikel.

 1. Transport en transportkosten
  Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
 2. Betaling
  Om kleding (producten) te kunnen bestellen op www.appelblauw-zeegroen.be dient de afnemer aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • Naam, adres, telefoonnummer en e – mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling
  • Ten minste 18 jaar oud zijn
  • Indien u met een betaalkaart betaalt, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.
 1. Levering
  appelblauw-zeegroen.be zal de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na bestelling via de webshop, ter verzending aanbieden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door appelblauw-zeegroen.be aan de afnemer op het moment dat de kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval appelblauw-zeegroen.be het door de afnemer betaalde bedrag (exclusief verzend- en handlingskosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zal terugbetalen.

De afnemer is verplicht de door appelblauw-zeegroen.be geleverde kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is appelblauw-zeegroen.be gerechtigd de kleding op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

De bestelling wordt verzonden via een door appelblauw-zeegroen.be aan te wijzen logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding van (verzend- en handlingskosten) . Indien de afnemer een bestelling plaatst van meer dan €20 of deze zelf fysiek gaat ophalen op de hoofdzetel of in de bakstenen winkel van Bonobo, worden er geen verzend- en handlingkosten in rekening gebracht.

Bestellingen naar Nederland kosten de afnemer 5 euro extra voor verzendingskosten tenzij deze een bestelling heeft van minimum 75 euro.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten, die gedragen worden door de koper. De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
 2. Klachten en terugzendingen
  Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven of email aan ons gericht worden. Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven of via email aan de verkoper gericht worden. De aansprakelijkheid  van de verkoper zal in geen geval verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de goederen.
  De verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van gegronde klachten naar onze keuze ofwel de goederen te vervangen, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor het passen van de kledij), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd.

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.

Wij zullen terugbetaling van verzonden goederen weigeren indien u:

 1. Goederen verstuurd die u niet mag terugsturen,
 2. Goederen die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden,
 3. Goederen die niet goed zijn verpakt,
 4. Goederen waarvan producten of details ontbreken,
 5. Goederen waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald,
 6. Goederen waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van deze producten,

De terugbetaling van geretourneerde artikelen zullen terugbetaald worden via een tegoedbon met het exacte bedrag dat betaald geweest is inclusief verzendingskost. Deze zal éénmalig terugbetaald worden, de verzendingskost voor het terugsturen van het artikel zal op rekening zijn van de koper.

 1. Verzakingsrecht
  De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van een motief en zonder betaling van een boete de aankoop te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.
Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 10 werkdagen nadat de koper de verkoper op de hoogte gebracht heeft dat hij wil verzaken aan zijn aankoop.

Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in dezelfde toestand als bij aankomst, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van het ordernummer naar appelblauw-zeegroen, Romont 21, 1547 Bever, België. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

De koper moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal in de vorm van een tegoedbon met de waarde van het aangekochte item verstuurd worden (via email of post) op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat op de tegoedbon zal vermeld staan zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de koper effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.

 1. Waarborg
  De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
  De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.
 2. Overmacht
  De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij de leveranciers van de verkoper raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
 3. Persoonsgegevens
  Alle privégegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.
 4. Bewijs
  Het elektronisch bewijs (zoals daar zijn: e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.
 5. Geschillenregeling
  Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de koper, van toepassing op al onze overeenkomsten. Het Belgisch recht is van toepassing behalve wat de clausule van eigendomsvoorbehoud betreft, waarop de wetgeving van toepassing is van het land waar de koper gedomicilieerd is. In geval van betwisting zijn, naar onze keuze, hetzij de rechtbanken over onze woonplaats bevoegd, hetzij de rechtbanken van de woonplaats van de klant.

 

 1. Aansprakelijkheid
  Appelblauw-zeegroen.be is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. Appelblauw-zeegroen.be draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.​​​​​​​

 

 

Welkom op onze webshop!
GRATIS VERZENDING BINNEN HEEL BELGIE!

BEZOEK ONS IRL – 2021
* Zondag 15 augustus op de rommelmarkt van 1654 Huizingen van 8-17u

* Zaterdag 21 – Zondag 22 augustus in de pop-up te 3190 Boortmeerbeek
Leuvensesteenweg 49 van 9-17u

* Zaterdag 28 – Zondag 29 augustus in de pop-up te 3190 Boortmeerbeek
Leuvensesteenweg 49 van 9-17u

* Zaterdag 27 – Zondag 28 november in de Gavers – 9500 Geraardsbergen
(zaal de kleine doos) van 10-17u

TIP : Neem voor de zekerheid steeds een maatje groter, zo bent u niet teleurgesteld indien een stuk te klein zou passen. Is het niet voor nu dan zal het later zeker passen!